بازسازی بیمارستان 12 بهمن شهر قدس

 

بازسازی بیمارستان 12 بهمن شهر قدس تهران ، نما ، داخلی بخش زنان و مردان ، سالن انتظار ، اداری و مدیریت .... سال 95

Related Articles